Асоціативні інвазії свиней
Автор(и): Євстаф’єваВ.О., ГалатВ.Ф.
Рік видання: 2014
Clinical and morphological justification of the treatment of purulonecrotic lesion in deep structures of limb distal segment in pig: case report
Автор(и): B. Kyrychko, T. Zvenihorodska*, S. Kravchenko, O. Kyrychko, V. Semirenko
Рік видання: 2020
Сучасні проблеми біобезпеки в Україні: матеріали II Всеукраїнської науково-практичної інтернет–конференції, 18–19квітня 2019 року.
Автор(и): Редакційна колегія: Аранчій В.І., канд. екон. наук, проф.; Писаренко П.В., д-р. с.-г. наук, проф.; Кулинич С.М. д-р. вет. наук, проф.; Передера С.Б., канд. вет. наук, доцент; Самойлік М.С.д-р. екон. наук, проф.; Щербакова Н.С. канд. вет. наук, доцент; Аранчій Я.С., канд.екон. наук; Замазій А.А., д-р вет. наук,. проф.; Передера Ж.О. канд. вет. наук, доцент; Петренко М.О., канд. с.-г. наук, доцент; Коне М.С., канд. вет. наук, доцент; Лавріненко І.В., канд. вет. наук, доцент; Передера О.О., канд. вет. наук, доцент; Тітаренко О.В., канд. вет. наук, доцент; Павлов С.Л.; Назаренко В.К. Затверджено до друку Вченою радою Полтавської державної аграрної академії (протокол № 17від 23квітня 2019 р.) Відповідальний за випуск: к.в.н., доцент Передера Жанна Олександрівна
Рік видання: 2019
Методичні вказівки до виконання курсового проекту «Деталі машин» для здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва спеціальності 133 Галузеве машинобудування.
Автор(и): Яхін С., к.т.н. доцент.
Кафедра: Галузеве машинобудування
Рік видання: 2020
Спеціальність: Галузеве машинобудування
Методичні рекомендації до виконання курсового проекту із дисципліни «Розрахунок та конструювання машин» для здобувачів вищої освіти спеціальності Галузеве машинобудування, ступеня вищої освіти бакалавр
Автор(и): Яхін С., к.т.н. доцент; Попов С., к.т.н., доцент.
Кафедра: Галузеве машинобудування
Рік видання: 2020
Спеціальність: Галузеве машинобудування
ОКР: Бакалавр
Метод. рекомендації до виконання кваліф. роботи на здобуття ступеня бакалавра ЗВО зі спеціальності 133 Галузеве машинобудування за освітньо-професійною програмою Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва галузі знань 13 Механічна інженерія
Автор(и): Біловод О., к.т.н., доцент; Яхін С., к.т.н. доцент; Попов С., к.т.н., доцент.
Кафедра: Галузеве машинобудування
Рік видання: 2020
Спеціальність: Галузеве машинобудування
ОКР: Бакалавр
Методичні вказівки до виконання аналітичної частини кваліфікаційної роботи здобувачів вищої освіти освітнього ступеня Магістр за освітньо-професійними програмами Облік і оподаткування спеціальності 071 Облік і оподаткування та Фінанси, банківська справа т
Автор(и): Єгорова О.В., к.е.н., доцент (2,2 др. арк.), Тютюнник Ю.М., к.е.н., доцент (2,2 др. арк.)
Кафедра: Економічної теорії та економічних досліджень
Рік видання: 2020
Спеціальність: Облік і оподаткування,
Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування
Місцеве самоврядування в Україні: теорія та практика
Автор(и): за заг. ред. Т.М. Лозинської, О.В. Дорофєєва.
Рік видання: 2019
Територія науки : збірник матеріалів наукових досліджень
Автор(и): Збірник матеріалів. Відповідальна за випуск: Шупта І.М.
Кафедра: Публічного управління та адміністрування
Рік видання: 2019
Аналітичні матеріали
Автор(и): Макс Бадер Оксана Гус Андрій Мелешевич Оксана Нестеренко
Рік видання: 2019
ХІМІЯ, АГРОХІМІЯ, ЕКОЛОГІЯ ТА ОСВІТА: Збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 14-15 травня 2019 року).
Рік видання: 2019
Енергоефективність та енергозбереження: економічний, техніко-технологічний та екологічний аспекти
Автор(и): колективна монографія
Рік видання: 2019
Природно-ресурсний та енергетичний потенціали: напрями збереження, відновлення та раціонального використання
Рік видання: 2019
ХІМІЯ, ЕКОЛОГІЯ ТА ОСВІТА: Збірник наукових праць ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції
Рік видання: 2018
Збірник наукових праць І Міжнародної науково-практичної Інтернет- конференції «ХІМІЯ, ЕКОЛОГІЯ ТА ОСВІТА»
Рік видання: 2017

Сторінки